Charakteristika lesní správy Horní Blatná

 

Lesní správa Horní Blatná vznikla jako organizační jednotka Lesů České republiky, s. p. k 1.9.1992. Nachází se v SV části Karlovarského kraje. Území lesní správy spadá do působnosti čtyř obcí s rozšířenou působnosti (Ostrov, Karlovy Vary, Kraslice, Sokolov).

Lesní správa obhospodařuje k 31.12.2017 – 19 757 ha lesa, 41 ha vodních ploch a 596 ha ostatních ploch. Na území lesní správy byly vytvořeny dva lesní hospodářské celky, a to LHC Plešivec a LHC Nejdek. Platnost lesních hospodářských plánů je od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021. Lesní správa Horní Blatná je organizačně rozdělena na 12 revírů.

Myslivost

K lesní správě Horní Blatná patří honitba Blatenský Vrch a obora Hájek, kde se nabízí možnost poplatkového odstřelu. Více informací naleznete v rubrice Myslivost.

Přírodní poměry

Celá severní část lesní správy je ovlivněna náročnými podmínkami Krušnohorských svahů a náhorních plošin. Nejnižší bod lesní správy se nachází na dolním toku řeky Ohře 320 m n. m., nejvyšší bod tvoří vrchol Klínovce 1244 m n. m..

Klimatické poměry

Průměrná roční teplota se pohybuje v rozpětí od 2,7 ˚C (Klínovec) po 7 ˚C (údolí Ohře). Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje od 600 mm v jižní části po 1 200 mm v severní části. Průměrná vegetační doba je zde 120 – 140 dní.

Geologické poměry

Krušné hory jsou typickým kerným pohořím. Geologická stavba na území lesní správy Horní Blatná je tvořena autometaformovanými granity, granodiority, diority, gabrodiority.

Druhová struktura lesů

Současná dřevinná skladba vykazuje 85 % jehličnatých dřevin (76 % smrk ztepilý, 5 % borovice lesní, 4 % ostatní jehličnany) a 15 % listnatých dřevin (4 % buk lesní, 3 % bříza bradavičnatá, 8 % ostatní listnáče).